Lejárt hirdetés

Belső ellenőr munkakörbe kollégát keresünk Egerben

Eszterházy Károly Egyetem Intézmény

Egyéb munkalehetőségek


Munkavégzés helye: Eger

1970. 01. 01. 01:00

Eszterházy Károly Egyetem

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Egyetem

Belső Ellenőrzési Egység

Belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • 1 év határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység feladata az EKE belső ellenőrzési feladatainak végrehajtása, mely független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartási törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőri feladatok ellátása.

A belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése. A kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása. A költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása utána tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának nyomon követése. A belső ellenőrzési tevékenység végrehajtása. A belső kontrollrendszer működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés vizsgálata, elemzés és értékelés, ajánlások megtétele, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése, a tevékenységhez kapcsolódó adminisztráció, dokumentumkezelés és nyilvántartás. Éves belső ellenőrzési jelentés összeállítása, ellenőrzések nyilvántartásainak naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség, a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet szerinti felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség és szakképesítés.
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4-5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Legalább egy idegen nyelvből szerzett középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány.
 • Felsőoktatási intézménynél belső ellenőrként szerzett tapasztalat.
 • Költségvetést érintő jogszabályok ismerete.
 • Nyilvántartásba vett költségvetési könyvvizsgálói minősítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségvállalás, megbízhatóság,
 • Problémamegoldó és önálló munkavégzési képesség,
 • Együttműködési és konfliktuskezelési képesség,
 • Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
 • Igényesség, rendszeretet, szabálykövetés,
 • Objektivitás, precizitás, megbízhatóság, rendszerszemlélet,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • pályázati szöveg,
 • szakmai önéletrajz; végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata;
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat;
 • Az Áht. 70. § (4) bekezdésben előírt regisztráció igazolása.
 • büntetlen előélet igazolása (három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány);
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Humánerőforrás Szolgáltatói Osztály részére.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról; EKE Szervezeti és Működési Rend, Foglalkoztatási Követelményrendszer.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/kozlemenyek/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton határidőben érkezett pályázat az Eszterházy Károly Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására.